Stanovy

1. Názov združenia

Názov občianskeho združenia je PRO CIVITATE – Spoločne pre Piešťany.

2. Sídlo

Sídlo občianskeho združenia je: PRO CIVITATE – Spoločne pre Piešťany, Kláštorská 18, 921 01 Piešťany

3. Ciele združenia

PRO CIVITATE – Spoločne pre Piešťany je nezávislým združením občanov, ktorí chcú svojou činnosťou podporovať podporovať predovšetkým rozvoj regiónu Piešťany, ale aj ostatných miest a obcí na Slovensku. Hlavnými cieľmi združenia sú:

– rozvoj regiónu Piešťany a ostatných  miest a obcí na Slovensku

Združenie podporuje aktivity, činnosti a spoluprácu na úrovni občanov, samospráv, štátnej správy, podnikateľského sektora a neziskového sektora. Svojimi aktivitami podporuje budovanie a rozvoj obcí, miest a regiónov a tiež realizuje projekty, ktorými pozitívne vplýva na život ľudí žijúcich v piešťanskom regióne a tiež na Slovensku.

– príprava a implementácia projektov

Združenie pri napĺňaní svojich cieľov spolupracuje so samosprávami, inými združeniami a podnikateľskými subjektmi pri príprave a realizácii projektov, ktorých hlavným cieľom je zlepšovanie a rozvoj situácie v obciach, mestách a regiónoch Slovenska. A to hlavne v oblasti životného prostredia, malého a stredného podnikania, sociálnych služieb, demokracie, ľudských práv a menšín, voľnočasových a športových aktivít pre deti a mládež, kultúry, turizmu, zdravotníckej služby, podpory vedy a vzdelávania a verejnej prospešnosti.

V súvislosti s dosahovaním týchto cieľov združenie organizuje semináre, školenia, konferencie, workshopy, tréningy, vzdelávacie podujatia, výmenné pobyty, pripravuje štúdie, analýzy, projekty, poskytuje poradenstvo a podporu pri príprave a realizácii projektov a zabezpečuje činnosti v oblasti informačných služieb pre mládež.

4. Členstvo

Členstvo v občianskom združení je dobrovoľné. Žiadosť o členstvo môže podať každá fyzická osoba alebo právnická osoba. Žiadosť o členstvo schvaľuje Správna rada PRO CIVITATE – Spoločne pre Piešťany.

Členstvo v občianskom združení zaniká:

– vzdaním sa členstva

– vylúčením člena na základe rozhodnutia Správnej rady

– úmrtím fyzickej osoby

– zrušením právnickej osoby

 Každý člen PRO CIVITATE – Spoločne pre Piešťany má právo voliť a byť volený do orgánov občianskeho združenia. Má právo podávať návrhy a podnety Správnej rade a zúčastňovať sa členskej schôdze. Povinnosťou každého člena je dodržiavať stanovy a v rámci svojich možností prispievať k napĺňaniu cieľov združenia a k šíreniu dobrého mena združenia.

5. Členská schôdza

Členská schôdza je najvyšším orgánomzdruženia a tvoria ju všetci členovia občianskeho združenia. Schádza sa minimálne raz ročne na návrh Správnej rady alebo minimálne jednej tretiny členov. Volí Správnu radu a Kontrolóra a schvaľuje návrhy Správnej rady na zmeny stanov a zánik združenia.

6. Správna rada

Správna rada je výkonným orgánom združenia. Počas funkčného obdobia prijíma všetky potrebné rozhodnutia a riadi občianske združenie. Správna rada má troch členov: predsedu a dvoch podpredsedov. Štatutárnym zástupcom združenia je predseda. Funkčné obdobie členov Správnej rady sú tri roky.

7. Kontrolór

Kontrolór je kontrolným orgánom združenia. Jeho úlohou je kontrolovať činnosť a hospodárenie občianskeho združenia a jedenkrát ročne podávať členom občianskeho združenia prostredníctvom elektronickej pošty výročnú správu o činnosti. Funkčné obdobie kontrolóra sú tri roky.

8. Hospodárenie

Združenie môže získavať na svoju činnosť finančné prostriedky zo štátnych, samosprávnych, európskych i súkromných zdrojov, ako aj podnikaním. Za účelné vynaloženie financií na podporu cieľov združenia zodpovedá členom občianskeho združenia Správna rada, ktorá môže funkciou hospodára poveriť inú osobu. Kontrolu hospodárenia vykonáva Kontrolór. V záujme zabezpečenia vlastných zdrojov, môže združenie vykonávať v doplnkovom rozsahu vo vzťahu k hlavnej (záujmovej) činnosti podnikateľskú činnosť, súvisiacu so zabezpečením cieľov a poslania združenia a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a týmito stanovami. Finančné prostriedky získané z podnikateľskej činnosti, musia byť v plnom rozsahu použité na hlavnú (záujmovú) činnosť a aktivity združenia.

9. Zmena stanov a zánik združenia

Návrh na zmenu stanov alebo na zánik občianskeho združenia PRO CIVITATE – Spoločne pre Piešťany, podáva Členskej schôdzi Správna rada. Návrh sa považuje za schválený, ak s ním pri hlasovaní vyslovia súhlas minimálne dve tretiny všetkých členov občianskeho združenia.

10. Záverečné ustanovenia

Tieto stanovy nadobúdajú platnosť dňom 10.3.2014 a zároveň nahrádzajú všetky predchádzajúce znenia stanov.